Računovodstvene i administrativne usluge

• Inicijalna uspostava poslovnih knjiga i računskog plana.
• Vođenje glavne knjige, salda-konti kupaca i dobavljača, analitike osnovnih sredstava i obračuna amortizacije, blagajničko poslovanje.
• Izrada dokumentacije, knjiženje transakcija i unos podataka u računovodstveni program (ulaznih i izlaznih računa, bankovnih izvoda).
• Usklađivanje kupaca i dobavljača.
• Obračun i sastavljanje prijava poreza na dodanu vrijednost, poreza na dobit, poreza na dohodak, poreza po odbitku, posebnih poreza i trošarina te ostalih poreza.
• Priprema i predaja zakonskih izvještaja prema državnim institucijama (Porezna uprava, HZZO, HZMO, Regos, Fina, HNB, Hanfa).
• Unos podataka u Internet bankarstvo i provođenje naloga za plaćanje.
• Podrška tijekom poreznih i drugih nadzora i revizija.
• Obračun mjesečne plaće za svakog zaposlenika, premija (bonusa) odnosno dodataka na plaću, poreza, prireza i obveznih doprinosa te obustava i naknada umjesto plaća kao i refundacija naknada te ostalih primanja koja imaju obilježje dohotka od nesamostalnog rada.
• Obračun autorskih honorara, naknada po ugovorima o djelu, ugovorima studentskog servisa, naknada članovima nadzornih odbora.
• Izrada isplatnih lista i naloga za doznake u korist računa radnika, kao i naloga za doznake koje se odnose na poreze i doprinose iz i na primanja.
• Izrada i dostava rekapitulacije uplata na tekuće račune radnika, pojedinačnih naloga za plaćanje i datoteka za unos u e-bankarstvo.
• Izrada zahtjeva za povrat isplaćenih plaća za vrijeme bolovanja.
• Priprema i slanje JOPPD obrasca putem e-porezne.
• Popunjavanje svih zakonom propisanih obrazaca i izvještaja te elektronsko slanje nadležnim institucijama.
• Priprema pojedinačnih godišnjih izvješća o isplati plaće (IP obrazac za djelatnike) i potvrda o isplaćenim drugim dohocima.
• Baza podataka sa svim uplatama i obračunima po zaposleniku ili primatelju drugog dohotka.
• Priprema temeljnica i naloga za knjiženje u računovodstvu.
• Vođenje matične knjige radnika/evidencija o radnicima.
• Prijava klijenata i zaposlenika klijenata u Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje i Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje putem aplikacija e-mirovinsko i e-zdravstveno.
• Izrade računovodstvenih politika, sukladno zakonskim odredbama i obvezama.
• Zakonsko izvještavanje (trenutno na kvartalnoj ili godišnjoj osnovi) u skladu sa Zakonom o računovodstvu i drugim propisima. Ove usluge uključuju pripremu financijskih izvještaja i bilješki uz financijske izvještaje, te predaju nadležnim tijelima.
• Izvještavanje menadžmenta na mjesečnoj osnovi ili prema dogovoru.
• Izrade i provjere kreditnih upitnika te komunikacija s bankama.
• Izrada dokumentacije za potrebe leasing kuća (operativni i financijski leasing).

Poslovno i financijsko savjetovanje

• Pomoć kod otvaranja tvrtke.
• Realizacija i vođenje natječaja za poticaje i ostale projekte.
• Realizacija i pripremanje dokumentacije za leasing, kredit ili osiguranje.
• Savjetovanje u pogledu upravljanja novčanim sredstvima.
• Optimizacija poslovanja i porezno planiranje.
• Ostala savjetovanja iz domene financijsko-poreznih situacija.